Ногъай ва къумукъ метинлер, Мугьаммат-Афенди Осман 1883

Къумукъ бёлюгю


Язывну такъгъан Арслан Ибрагьим Борасувотарлы, 26 Инныр, 2017

1883-нчю йылда Санкт-Петербургда Мугьаммат афенди Османов «тарихде биринчи керен, къумукъ-ногъай фолклорну жыйымын басмадан чыгъаргъан». 1912-нчи йылда ону шо китабы Темирханшурада экинчилей де чыгъарыла. Оларда ногъай ва къумукъ йырлардан къайры 520 къумукъ айтывлар ва аталар сёзлери ерлешдирилген. 1899-унчу йылда Къазан шагьарда Мугьаммат афенди Османовну «Насигьат (охуйгъан яшлагъа)» деген бирдагъы китабы чыгъа. Онда да 12 къумукъ айтыв ва аталар сёзлери бар.

М.-А. Осман (1840-1904).