Адабият


Къумукъ адаби варислиги.

Ногъай ва къумукъ метинлер, Мугьаммат-Афенди Осман 1883

Санкт-Петербургда 1883-нчю йылда басылгъан метинлер жыйымыны Къумукъ бёлюгю.